Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 2. Załączniki:
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz.), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz.);
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
  na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz.);
 •  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (mapa w skali 1:………..);
 •  załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

* Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, o czym mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy – o opłacie skarbowej oraz dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 2 wymienionej ustawy.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w 4 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.


Komórka organizacyjna

Inspektor ds. ochrony środowiska (Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pok. 2 tel: 059/ 8613-476)


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej:

 • dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - 205 zł,
 • złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura) – 17 zł,

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego.


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Postępowanie wymagające uzyskania opinii zewnętrznych i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

art.71 ust. 2 i art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2018r.,  poz. 2081 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji  przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice,  w sekretariacie pok. nr 6

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga realizacja następujących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać
  na środowisko;
 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
  na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1
  ww. ustawy.
 3. Realizacja przedsięwzięcia innego niż wymienione w pkt 1 - 2   może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000  jeżeli:
 • przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać  na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,
 • obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art.  96 ust. 1