Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

REKLAMACJE W SPRAWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Po zweryfikowaniu informacji urząd prześle do wnioskodawcy jedną z poniższych odpowiedzi:
      a.    Odpowiedź twierdzącą oznaczającą, że obywatel znajduje się w spisie wyborców danej gminy.
      b.    Odpowiedź przeczącą informującą o braku obywatela w spisie.
      c.    Odpowiedź "dane osoby umieszczonej w spisie są niezgodne z danymi osoby we wniosku" oznaczającą, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w spisie wyborców.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

1.    Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, do którego został złożony wniosek (Wójta / Burmistrza / Prezydenta). Skargę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
     1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
     2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
2.    Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
4.    Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
2.    Spis wyborców obejmuje obywateli polskich, którzy najpóźniej w dniu głosowania, referendum kończą 18 lat, figurują w rejestrze wyborców oraz posiadają prawo do wybierania, udziału w referendum.
3.    Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców może dotyczyć:
      a.    Pominięcia wyborcy, osoby uprawnionej w spisie.
      b.    Wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, udziału w referendum.
      c.    Niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu.
      d.    Ujęcia w spisie wyborców, w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.