Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

REKLAMACJE W SPRAWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód osobisty (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Po zweryfikowaniu informacji urząd prześle do wnioskodawcy jedną z poniższych odpowiedzi:
      a.    Odpowiedź twierdzącą oznaczającą, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców danej gminy.
      b.    Odpowiedź przeczącą informującą o braku obywatela w rejestrze.
      c.    Odpowiedź "dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku" oznaczającą, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      a.    Drogą elektroniczną.
      b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

1.    Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, do którego został złożony wniosek (Wójta / Burmistrza / Prezydenta). Skargę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
      a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
2.    Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
4.    Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
2.    Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.
3.    Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Do rejestru wyborców na terenie danej gminy (miasta) mogą być także wpisani - na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki:
     a.    Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.
     b.    Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
     c.    Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).
5.    Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców może dotyczyć:
     a.    Pominięcia wyborcy w rejestrze.
     b.    Wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania.
     c.    Niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru.
     d.    Objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.