Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

GŁOSOWANIE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UŻYCIU NAKŁADEK SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILL\'A

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Nakładka  dostępna będzie w lokalu wyborczym.


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
2.    Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 14 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
3.    W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.