herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY PRZEBYWAJĄCEGO CZASOWO LUB NIGDZIE NIE ZAMELDOWANEGO

Wybory

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 

Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Wyborca jest dopisywany niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, do spisu wyborców w obwodzie głosowania czasowego miejsca pobytu, co spowoduje skreślenie wnioskodawcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wyborca przebywający czasowo lub nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.