Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY PRZEBYWAJĄCEGO CZASOWO LUB NIGDZIE NIE ZAMELDOWANEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna : plik_pdf

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

Wyborca jest dopisywany niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, do spisu wyborców w obwodzie głosowania czasowego miejsca pobytu, co spowoduje skreślenie wnioskodawcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wyborca przebywający czasowo lub nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.