herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W OBWODZIE DOSTOSOWANYM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wybory

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 

Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.

Termin i sposób załatwienia


Wyborca jest dopisywany niezwłocznie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.