Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik.doc

 

 1. Wniosek o  udzielenie/zmianę* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cewice
 2. Wymagane załączniki:
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
  w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
 • Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe.
 • Potwierdzenie posiadania miejsca do mycia pojazdów, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonania tej usługi.
 • Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) - kserokopie (oryginały do wglądu), z aktualnymi badaniami technicznymi.
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. ochrony środowiska (Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pok. 2 tel: 059/ 8613-476)


Opłaty

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.
 2. 53,50 zł – opłata za zmianę zezwolenia (tj. 50% stawki określonej od zezwolenia).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy urzędu
 • w kasie urzędu

Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy Cewice prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia w tym zakresie.


Tryb odwoławczy

Od decyzji  przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice,  w sekretariacie pok. nr 6

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.