Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIĘRZĘCYCH I ICH CZĘŚCI, PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający: pobierz dokument plik.doc, plik.doc

Załączniki do wniosku:

Ogólne dla wszystkich zezwoleń:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność(np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane.
 5. kserokopię umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współpracę z lekarzem weterynarii.
 6. zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów ochrony zwierząt.
 7. kserokopię dowodów rejestracyjnych środków transportu (pojazdów), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
 8. dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwierząt lub ich zwłok przez Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Lęborku,
 9. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Dodatkowe załączniki do wniosku dla poszczególnych zakresów działalności:

 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
 • dokumenty potwierdzające dysponowanie miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska;
 • dokumenty potwierdzające gotowość odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;
 • dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;
 • dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;
 1. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:
 • dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;
 • dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;
 • decyzja o nadaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
 1. prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części:
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie działalności w w/w zakresie,
 • opis terenu przeznaczonego na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w § 4 uchwały Nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
 • dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
 • dokument potwierdzający dopuszczenie środka do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • opinia lub decyzja z zakresu ochrony środowiska.
 • dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca planowanej lokalizacji grzebowiska.
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalająca na prowadzenie działalności w w/w zakresie,
 • dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. ochrony środowiska (Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pok. 2 tel: 59/ 8613-476)


Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - część III poz. 44 pkt 1.


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze. zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.)
 3. Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 czerwca 2013 r. sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cewice.           

 

Pozostałe przepisy szczególne związane z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem:

 • w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:* ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.);
 • w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: *rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
 • w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:* rozporządzenie WE 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., s.1 z późn. zm.) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, w Sekretariacie pok. nr 6,

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części mogą zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Cewice może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.