Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf 


Opłaty

Zgodnie z ustawą,  dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/wydruku:
a) czarno-białej w formacie:
- A4 - 0,20 zł. za każdą stronę,
- A3 - 0,40 zł. za każdą stronę,
b) kolorowej w formacie:
- A4 - 0,40 zł. za każdą stronę,
- A3 - 0,60 zł. za każdą stronę.
2) zapis na jednej płycie CD-ROM/DVD - 2,00 zł.
3) przesłanie informacji publicznej:
a) przesyłką pocztową - koszt opłaty pocztowej,
b) przesyłką elektroniczną - bezpłatnie.


Termin i sposób realizacji

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.  W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynie braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.