Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf 

Do wniosku należy dołączyć:
1) pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
4) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia - dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Cewice.
5) wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 


Komórka organizacyjna

Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA
Pokój nr 18, tel. 059 861-34-90


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23)


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem imprezy.
Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.