Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf 

1. Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

2. Wypełniona deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (załącznik nr 1).

3. Wypełniony opis obiektu (załącznik nr 2).


Opłaty

1. Usługa wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  jest bezpłatna.

2. Aby uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji należy złożyć wniosek. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata 17 PLN. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Termin i sposób realizacji

1. Należy zgłosić zamiar świadczenia usług poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy Cewice.

2. Urząd sprawdzi dane zawarte w zgłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne urząd wezwie do poprawienia błędów.

3. Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

 • nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

oraz dane zgłaszanego obiektu:

 • nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
 • ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.

4. Zgłoszenie wpisu do ewidencji należy zgłosić przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

5. Jeśli zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie