Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz o wydanie zaświadczenia.

 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:


Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 • Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:


Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku/ilości osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,

 2. Za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

 3. Za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 

(59) 8613 480 oraz (59) 8613 481.