Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANYCH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB ICH BRAKU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.    Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
5.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 PLN.
2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii:
17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Termin i sposób realizacji

1.    W terminie do 7 dni wydawane jest odpowiednio:
       a.    Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
       b.    Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
bądź decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji
o odmowie wydania zaświadczenia.
1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden
z poniższych sposobów:
       a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
       a)    Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
       b)    Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
2.    Ww. zaświadczenia wydaje się na wniosek:
       a)    Sądu lub innego organu państwowego.
       b)    Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
       c)    Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
       d)    Przedstawiciela ustawowego.
3.    Zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
4.    W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.