herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik.doc

Przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy Cewice prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Cewice. Zmiany wpisu w rejestrze dokonywane są na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

  1. Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie  do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

       2. Wymagane załączniki:

  • oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – pobierz dokument: plik.doc
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 01.01.2012 r. zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Cewice)

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. ochrony środowiska (Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pok. 2, 59/ 8613-476)

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. 

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego pełnomocnictwa (prokury)

5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej lub zaczętej strony

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy urzędu
  • w kasie urzędu

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, w Sekretariacie pok.  nr 6.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Cewice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje stosowne zaświadczenie.