Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

 

Stosownie do art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a – posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b – nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew (dotyczy krzewów),
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

 1. projekt planu:

a – nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą, za usuwane drzewa w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b – przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa (Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pok. 2 tel:  59/ 8613-476)


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

art. 83 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, w Sekretariacie pok. nr 6,

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.