herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
  2. Załączniki:
  • kopia mapy ze wskazaniem budynku objętego wnioskiem
  • kopia pozwolenia na budowę  lub zaświadczenie o oddaniu budynku do  użytku

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geologii, pok. 18, tel: 059/8613-484.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, w sekretariacie pok. nr 6

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.