Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz wniosek : plik_pdf

pobierz załączniki do wniosku : plik_pdf

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego, pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika oraz ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 • aktualny wydruk z CEiDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki),
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • oświadczenie o wartości poniesionych kosztów,
 • oświadczenie o wartości refundacji z OHP,
 • Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin i sposób realizacji

Termin wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania – 30 dni.


Podstawa prawna

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626j
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.l).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.2016.1808 j.t„ ze zm.)
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311, ze zm.)
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz.U.2014.1543)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.  Komplet dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy zakończonej egzaminem w Urzędzie Gminy w Cewicach, pok. Nr 23.

2.  Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Cewice.

3.  Organ wydający decyzje może zażądać wglądu do oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku.