Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmian, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie formularza:

CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Druk formularza wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie www.biznes.gov.pl.   

Wniosek CEIDG-1 dla osób wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym, albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP),
 • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,   
 • Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

Wniosek CEIDG-1 dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.


Komórka organizacyjna

Wniosek CEIDG-1 można złożyć wybierając jeden z poniższych trybów postępowania:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany),
 • Wypełniony wniosek CEIDG-1 przesłać listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy – podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza,
 • Pobrać wniosek CEIDG-1 ze strony www.biznes.gov.pl, wypełnić on-line, wydrukować i zanieść do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości,
 • Papierowy druk tego wniosku można pobrać, wypełnić i złożyć w wybranym urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy w Cewicach wnioskami CEIDG-1 zajmuje się:

 • Inspektor ds. obsługi organów samorządowych i działalności gospodarczej, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, II piętro, pok. 23, tel. 59 86 11 488,  w poniedziałki, w godz. 730 – 1630, we wtorki, środy i czwartki w godz. 730 – 1530, w piątki w godz. 730 – 1430,

Opłaty

CEIDG-1 wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie w wysokości 17,00 zł.

Opłatę od pełnomocnictwa wnieść można w kasie Urzędu Gminy w Cewicach.

Opłacie nie podlega pełnomocnictwo:

 • udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu,
 • jeśli daną sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG – takie pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie należy  go przedkładać w urzędzie razem z wnioskiem,
 • jeśli daną sprawę załatwia pełnomocnik ustanowiony do kontaktów w ZUS.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownego uiszczenia opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Organ gminy przekształca wniosek CEIDG-1 w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 994 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 650),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648),
 • ustawa z dnia 05 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki. Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno – techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego ze strony: www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na temat zagadnień związanych z działalnością gospodarczą na stronie: www.biznes.gov.pl.