herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf 

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Główny identyfikator NIP osoby/przedsiębiorcy
  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

Zgłoszenia dokonuje sie w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej(REGON) – urząd statystyczny),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centarlnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

UWAGA!  Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wpis w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

-ustawa z 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 2010roku Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie

Dodatkowe informacje, uwagi

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Podinspektor ds. działalności gospodarczej, rynku pracy, zdrowia i komisji AA
Pokój nr 18, tel. 059 861-34-90