herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZAWIESZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Główny identyfikator NIP osoby/przedsiębiorcy
  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

Zgłoszenia dokonuje sie w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Opłaty

Wniosek  jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wpis w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

-ustawa z 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 2010roku Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lib kilku takich spółkach.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.