herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

  • Dowód osobisty do wglądu
  • Główny identyfikator NIP osoby/przedsiębiorcy
  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

Zgłoszenia zmiany dokonuje sie w formie pisemnej na podstawie Wniosku SEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

Opłaty

Wniosek  jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wpis w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

ustawa z 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 2010roku Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie