Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: plik_pdf

 1. Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 2. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:

 • w przypadku wad narządu wzroku można dołączyć fotografię przedstawiające osobę
  w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia
  o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku (oryginał do wglądu).
 • w przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny oraz pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia
  o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego
  w Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał) bądź uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Komórka organizacyjna

Referat spraw obywatelskich pok. 15


Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.


Termin i sposób realizacji

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 6. Osoba małoletnia może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18. urodzin.
 7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa taka osoba (dla mieszkańców gminy Cewice  takim organem jest Gmina Miasto Lębork). Organ ten po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby (chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku bądź złożenie wniosku w takim trybie okaże się nieuzasadnione).
 8. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 9. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 10. Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 11. Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:
 • Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
 • Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna
  z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
 3. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • upływu terminu zawieszenia dowodu,
 • zmiany wizerunku twarzy,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu,
 • wymiany dowodu bez warstwy elektronicznej,
 • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
 • braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
 • kradzieży tożsamości,
 • wymiany dowodu bez odcisków palców.
 1.  Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego lub niezwłocznie w przypadkach z pkt Nr 3.
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 4. Dowód osobisty jest wydawany na 12 miesięcy osobom, od których chwilowo niemożliwe jest pobieranie odcisków palców.
 5. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.