herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Opłaty

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

  1.   Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nie nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  2.   Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
  3.   Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych(Dz. U. 2010 r. Nr 167,  poz. 1131 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.