Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi gminy (miasta), który wydał ten dokument.


Komórka organizacyjna

Referat spraw obywatelskich pok. 15


Opłaty

Zgłoszenie jest wolne od opłat.


Termin i sposób realizacji

 1. Dowód osobisty ulega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dokumentu do właściwego organu administracji państwowej.

 2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

 3. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, wymienione w pkt Nr 1  o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

 4. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.