herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi gminy (miasta), który wydał ten dokument.

Opłaty

Zgłoszenie jest wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia

  1. Dowód osobisty ulega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dokumentu do właściwego organu administracji państwowej.
  2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
  3. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, wymienione w pkt Nr 1  o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
  4. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r. Nr 167,  poz. 1131 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.