Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.


Komórka organizacyjna

Referat spraw obywatelskich pok. 15


Opłaty

 1. Podmiotom, o których mowa w pkt Nr 3a oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się nieodpłatnie.

 2. Podmiotom, o których mowa w pkt Nr 3b, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się odpłatnie:

 • opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym,

 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł,

 1. Opłaty za udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych stanowią dochód budżetu państwa.

 


Termin i sposób realizacji

 1. Organy gmin udostępniają dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych znajdujące się w ich posiadaniu.

 2. Dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

 3. Do uzyskania dostępu do danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych są uprawnione:

 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

 • organy administracji publicznej;

 • Sądy;

 • Prokuratury;

 • Policja;

 • Straż Graniczna;

 • Służba Więzienna;

 • Służba Wywiadu Wojskowego;

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;

 • Służba Celno-Skarbowa;

 • Żandarmeria Wojskowa;

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Agencja Wywiadu;

 • Biuro Ochrony Rządu;

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 • organy wyborcze

 • Straże Gminne /miejskie/

 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych;

 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

 1. inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.