Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego.

 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).

 4. Potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.


Opłaty

 1.  Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

 2.  Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej meldowanej osoby.


Termin i sposób realizacji

 1. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 2. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

 3. Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).

 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 5. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

 6. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 7. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne jest nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Osoba ubiegająca się o zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu czasowego.

 3. Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 4. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 5. Wątpliwości co do stałego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 

(59) 8613 480 oraz (59) 8613 481.