Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego.

 2. Ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).

 4. Potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.


Opłaty

 1.  Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

 2.  Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej meldowanej osoby.


Termin i sposób realizacji

1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2016 r., poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r., poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;

2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej;

3. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dokonując zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.

4. Organ dokonujący zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosekZaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne jest nie dłużej    niż do upływu terminu zameldowania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Osoba ubiegająca się o zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu czasowego.

 2. Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 3. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się
z urzędem osobiście: Zespół ds. Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 

(59) 8 613 480 oraz (59) 8 613 481