Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

 3. W przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.


Opłaty

 1.  Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

 2.  Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej wymeldowywanej osoby.


Termin i sposób realizacji

 1. Dla każdej wymeldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).

 2. Zgłaszający dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w formie pisemnej:

 • na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 1. W zastępstwie osoby obowiązanej do wymeldowania się, zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 2. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

 3. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu czasowego.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:

 

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 

(59) 8613 480 oraz (59) 8613 481.