herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej meldowanej osoby.

Termin i sposób załatwienia

 1. Dla każdej wymeldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).
 2. W zastępstwie osoby obowiązanej do wymeldowania się, zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 r.  poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zmianami).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Zespół ds. Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (59) 8 613 480 oraz (59) 8 613 481.