Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna: plik_doc

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku udostępniania danych jednostkowych – 31 PLN.

 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa. Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 4. Pełnomocnictwo - jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty za jego złożenie  - 17 PLN.


Opłaty

 1. Udostępnianie danych na rzecz nw. podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych następuje nieodpłatnie:

 • organy administracji publicznej,

 • sądy,

 • prokuratura,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Służba Więzienna,

 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służba Wywiadu Wojskowego,

 • Służba Celno-Skarbowa,

 • Żandarmeria Wojskowa,

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencja Wywiadu,

 • Biuro Ochrony Rządu,

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

 • organy wyborcze,

 • straże gminne /miejskie/,

 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,

 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

 1. Podmioty, które:

 • wykażą interes prawny

W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione;

 

 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
  Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje
  o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

 

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

 

 

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.


Termin i sposób realizacji

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 2. Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 3. UWAGA ! Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 

(59) 8613 480 oraz (59) 8613 481.