Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
2. Załączniki: wyszczególnione we wniosku.


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
- decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598,00 zł
- złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (w tym  prokura) – 17,00 zł.
Zwolnienie: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, którego wniosek dotyczy.
 


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca m.in.na:
1. Budowie obiektu budowlanego
2. Wykonaniu innych robót budowlanych
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Kierownik zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji, pok. 10,                 
tel. 059/ 861 34 75