herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Załączniki:
  - kopia mapy zasadniczej/katastralnej przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, dla inwestycji liniowych 1:2000, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na którym inwestycja będzie oddziaływać (nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu wnioskowanej o zmianę zagospodarowania działki i nie mniej niż 50 metrów) z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
  - graficznie przedstawiony planowy sposób zagospodarowania terenu  oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
  - wypis z rejestru gruntów dla terenu objętego wnioskiem (wydz. Geodezji Starostwa powiatowego)
  - warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej (w przyp. występowania)
  - Raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł
- złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (w tym  prokura) – 17,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego
 

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 59 ust.1 i 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca m.in.na:
1. Budowie obiektu budowlanego
2. Wykonaniu innych robót budowlanych
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Kierownik zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji, pok. 11,                 
tel. 059/ 861 34 75