Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
2.    Oświadczenie inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, na przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
3.    Oświadczenie strony o  przejęciu warunków zawartych w przenoszonej decyzji
4.    Potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 56,-PLN
5.    Kopia decyzji o warunkach zabudowy.
 


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
- przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56,00 zł
- złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (w tym prokura) – 17,00 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką  w kasie lub na rachunek bankowy urzędu.
 


Termin i sposób realizacji

W ciągu 14 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.),


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Kierownik zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji, pok. 11,                 
tel. 059/ 861 34 75