Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego " 
Wniosek zawiera dane dot.:
1. Inwestora;
2. Wykonawcy;
3. Osoby odpowiedzialnej;
4. Cel zajęcia pasa drogowego;
5. Lokalizacji robót;
6. Terminu zajęcia pasa drogowego;
7. Zajętej powierzchni.
8. Wbudowanych urządzeń obcych
załączniki:                                                                                                                                                    
 1) 1 egz. projektu organizacji ruchu drogowego i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót    uzgodniony w Wydziale    Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku opracowany na aktualnym podkładzie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500,
2) szczegółowy harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym we wniosku terminie,
3) dokumentacje techniczną z uzgodnieniem do wglądu,
 


Opłaty

§ 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 3, 4 uchwały Rady Gminy Nr XIX/148/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 158 poz. 3311),


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

•    art. 20 pkt. 8,art. 39 ust. 3,art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 13a i 16,art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
•    rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku  w sprawie określania warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
•    § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 3, 4 uchwały Rady Gminy Nr XIX/148/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cewice na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 158 poz. 3311),
•    Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.