herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty jeżeli jest wymagana.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
4.    Wykazanie interesu prawnego przez instytucje i osoby inne niż wymienione w pkt. 6 działu Uwagi.
5.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty jeżeli jest wymagana.
 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie:
      •    Odpisu skróconego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
      •    Odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
      •    Odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 PLN.
2.    Odpisy wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz w ilości 3 egzemplarzy bezpośrednio przy sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu są zwolnione z opłaty skarbowej.
3.    Odpisy wydawane do m.in. świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.
4.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
5.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
6.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

1.    Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wydania odpisu.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).
2.    Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 

Tryb odwoławczy

1.    Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
2.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
       a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
4.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
2.    Akta stanu cywilnego sporządzane są ze względu na miejsce zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon), a nie ze względu na miejsce zamieszkania.
3.    Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
4.    Odpis zupełny niezbędny jest tylko w niektórych sprawach rozpatrywanych w postępowaniu sądowym, takich jak:
       a.    ustalenie ojcostwa,
       b.    sprostowanie aktu stanu cywilnego,
       c.    ustalenie nieistnienia małżeństwa,
       d.    unieważnienie uznania,
       e.    unieważnienie aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie niezgodne z prawdą lub zawierającego uchybienie zmniejszające jego moc dowodową.
5.    W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.
6.    Odpisy wydaje się na wniosek:
       a.    Sądu lub innego organu państwowego.
       b.    Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
       c.    Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
       d.    Przedstawiciela ustawowego.
7.    Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
8.    W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.