herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.    Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
5.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 

Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 PLN.
2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii:
17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

1.    W terminie do 7 dni wydawane jest odpowiednio:
       a.    Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
       b.    Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
bądź decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji
o odmowie wydania zaświadczenia.
1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden
z poniższych sposobów:
       a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
       a)    Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
       b)    Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
2.    Ww. zaświadczenia wydaje się na wniosek:
       a)    Sądu lub innego organu państwowego.
       b)    Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
       c)    Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
       d)    Przedstawiciela ustawowego.
3.    Zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą
w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
4.    W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.