Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.    Odpis lub odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie uzupełniony zapis (oryginał) (np.: odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców).
5.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu aktu: 39 PLN
2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii:
17 PLN.  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Termin i sposób realizacji

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wydania odpisu.
1.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
2.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji
o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
       a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.
2.    W celu dokonania uzupełnienia aktu stanu cywilnego należy złożyć stosowny wniosek.

3.    Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba uprawniona tj.: osoba, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny, prokurator. Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt. 

4.    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze , dotyczy tej samej osoby do wniosku o uzupełnienie konieczne jest załączenie oryginału tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.

5.    Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje w formie czynności materialno – technicznej.

6.    Po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny.