herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Oświadczenie Wnioskodawcy, że dotychczas nie występował z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
4.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
5.    Zaświadczenie z USC Warszawa - Śródmieście i Łódź - Centrum o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR.
6.    Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające:
       a.    Fakt powstania i treść aktu, którego treść ma być odtwarzana.
       b.    Zaginięcie bądź zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt powstał.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz  z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
7.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 

Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie decyzji o odtworzeniu: 39 PLN.
2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

1.    W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o odtworzeniu aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie odtworzenia ww. aktu.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).

Tryb odwoławczy

1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
      a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w placówce pocztowej.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
2.    W celu odtworzenia aktu stanu cywilnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.