herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.    Odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
5.    Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
6.    Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo:
     1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
     2.    Odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie poprzedniego małżeonka.
 

Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

1.    W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w terminie do 14 dni kierownik USC wystosowuje do Wnioskodawcy pismo informujące o powodach odmowy wydania zaświadczenia.
2.    Dokument odbiera się osobiście w siedzibie urzędu.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).

Tryb odwoławczy

1.    Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
2.    Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
3.    Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.
2.    Ww. zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania lub ostatniego stałego zameldowania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
3.    Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, ww. zaświadczenie wydaje konsul.