Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.    Złożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem.

5.    Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo:
     1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
     2.    Odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie poprzedniego małżonka.

 

Przy złożeniu dokumentów osoba zainteresowana składa zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

4.    Opłata za wydanie tłumaczenia urzędowego zaświadczenia wynosi 17 zł.


Termin i sposób realizacji

1.    W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w terminie do 14 dni kierownik USC wystosowuje do Wnioskodawcy pismo informujące o powodach odmowy wydania zaświadczenia.
2.    Dokument odbiera się osobiście w siedzibie urzędu.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego


Tryb odwoławczy

1.    Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
2.    Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
3.    Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.
2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
3.    Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, ww. zaświadczenie wydaje konsul.

4.    Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.