herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (ZŁOTE GODY)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowody osobiste jubilatów (do wglądu) lub ich kserokopie.
3.    Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.
 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

1.    Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
2.    Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
3.    Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743).
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
2.    Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
3.    Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z jubilatów.