Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (ZŁOTE GODY)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.    Dowody osobiste jubilatów (do wglądu).
2.    Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1.    Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
2.    Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
3.    Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
2.    Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
2.    Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
3.    Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z jubilatów.