herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

WPISANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO ZA GRANICĄ W KRAJACH UE PO 01 MAJA 2004 R.

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Własny wniosek o dokonanie wpisu.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
4.    Orzeczenie wydawane w sprawach małżeńskich na podstawie art.39 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku Nr 2201/2003:
       a.    odpis orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową,
       b.    zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich (właściwy sąd lub organ Państwa Członkowskiego pochodzenia, na żądanie zainteresowanej strony, wydaje zaświadczenie przy użyciu standardowego formularza).
5.    W wypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która stara się o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
       a.    oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
       b.    dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
6.    Zaświadczenie wydawane w sprawach małżeńskich na podstawie art.39 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku Nr 2201/2003.
7.    Tłumaczenie przysięgłe wyroku i zaświadczenia.
 

Opłaty

1.    Opłata skarbowa: 11 zł.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

1.    W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego  wniosku następuje wpisanie wyroku do polskich ksiąg stanu cywilnego bądź wydawana jest decyzja o odmowie dokonania ww. wpisu.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       a.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       b.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).
2.    Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. L 338, 23.12.2003, s.1-29).
 

Tryb odwoławczy

1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
     a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
     b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.
2.    Nie jest wymagana żadna szczególna procedura dla uaktualnienia ksiąg stanu cywilnego Państwa Członkowskiego na podstawie orzeczenia w sprawie rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w innym Państwie Członkowskim, i od którego nie można się odwołać na podstawie prawa obowiązującego w tym Państwie Członkowskim.
3.    W celu wpisania wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. należy złożyć wniosek wraz z załącznikami.