herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
2.    Dowód osobisty.
3.    Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 

Opłaty

1.    Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa: 11 PLN.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie. Po podpisaniu protokołu nanoszona jest do aktu małżeństwa wzmianka marginesowa. Jeżeli akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje niezwłocznie tam przesłany.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dz. U. Z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. Zm.)

Tryb odwoławczy

1.    Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
2.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.