Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
2.    Dowód osobisty.
3.    Informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

 


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa: 11 PLN
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 


Termin i sposób realizacji

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie osobiście przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie. Jeżeli akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje niezwłocznie tam przesłany (w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Tryb odwoławczy

1.    Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
2.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
       1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
       3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.