Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Własny umotywowany wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
2.    Wypełniony formularz ankiety.
3.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
4.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
5.    Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli akt był sporządzany poza miejscowym USC.
6.    Odpis zupełny aktu małżeństwa - jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i akt był sporządzany poza miejscowym USC.
7.    Odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd i akt był sporządzany poza miejscowym USC.
8.      Jeżeli w danej sytuacji Wnioskodawcy ma zastosowanie (patrz pkt. 12 Opisu Ogólnego) - zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletnich dzieci (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) bądź:
       a)    Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami.
       b)    Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej wraz zaświadczeniem z sądu potwierdzającym, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował o jej przywrócenie.
10.    Jeżeli w danej sytuacji Wnioskodawcy ma zastosowanie (patrz pkt. 14 Dodatkowy opis, uwagi) - zgoda dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).
11.     Dokumenty, które według uznania Wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska: 37 PLN.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Termin i sposób realizacji

1.    W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      1.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      2.    Osobiście w siedzibie urzędu.
3.    Kierownik stanu cywilnego zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Tryb odwoławczy

1.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
      a)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      b)    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.
2.    Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

3.    Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. 

4.    Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
5.    Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
6.    W przypadku nazwiska ważne względy zachodzą w szczególności, gdy Wnioskodawca:

a)    Nosi nazwisko:

 • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka.

 • o brzmieniu niepolskim.

 • posiadające formę imienia.

b)    Pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
7.    W przypadku zmiany imienia ważne względy zachodzą w szczególności, gdy Wnioskodawca:

a)    Nosi imię:

 • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka.

 • o brzmieniu niepolskim.

 

b)    Pragnie zmienić swoje imię na imię, którego używa, lub powraca do imienia, które zostało zmienione.
8.    Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
9.    Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
10.    Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.
11.    W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu  cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego Wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
12.    Jeżeli Wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. W stosunku do Wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organów określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych osób w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.
13.    Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
14.    Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.
15.    W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu opiekuńczego.
16.    W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
17.    Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).