Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) URODZENIA DZIECKA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

1.    Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
      1.    dowody osobiste rodziców (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.


2.    Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.


3.    Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
      1.    obecność obojga rodziców,
      2.    dowody osobiste rodziców (do wglądu),
      3.    odpis aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
      4.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
      5. Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

4.    Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (separacji), jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie (separacji), jeżeli związek małżeński był zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 

5.    Dla dziecka gdy matka jest wdową :
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu zgonu męża matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

 

6. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez pełnomocnika, załączyć należy pełnomocnictwo.

7. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez Internet przygotuj: login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, podpis kwalifikowany, e-dowód - pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

 


Opłaty

Zgłoszenia urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonać można osobiście w urzędzie stanu cywilnego bądź przez Internet.

1.    Zgłoszenia urodzenia można dokonać wyłącznie dla dziecka urodzonego w Polsce. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia

2.    Zgłoszenia urodzenia dokonać może matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dzieckaTylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

3.    Jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych – dla przedstawiciela ustawowego (na przykład rodzica) lub opiekuna matki dziecka.

4.    Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

5.    Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją , że dziecko urodziło się martwe.


6.    Kierownik USC w dniu zgłoszenia urodzenia rejestruje urodzenie dziecka, zameldowuje je, przekazuje jego numer PESEL i wydaje:

  1. jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,

  2. powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),

  3. potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).


 

7.    W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez Internet kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka, a wnioskodawca sam w formularzu elektronicznym określa sposób odbioru dokumentów: skrzynka ePUAP, poczta tradycyjną, osobiście w urzędzie.


8.    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.

2. Zgłoszenia urodzenia na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne.

3. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.