herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) URODZENIA DZIECKA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
      1.    dowody osobiste rodziców (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu),
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
2.    Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu),
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
3.    Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
      1.    obecność obojga rodziców,
      2.    dowody osobiste rodziców (do wglądu),
      3.    odpis aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu),
      4.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
4.    Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (separacji), jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie (separacji), jeżeli związek małżeński był zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego (do wglądu),
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
5.    Dla dziecka gdy matka jest wdową :
      1.    dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
      2.    odpis skrócony aktu zgonu męża matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu),
      3.    pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 

Opłaty

Zgłoszenia urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.    W Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie.
2.    Zgłoszenia urodzenia na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne.
3.    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).
2.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.)
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 3 dni.
2.    Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
•    ojciec dziecka,
•    matka, jeśli jej stan zdrowia na to pozwala,
•    inna osoba obecna przy porodzie,
•    lekarz albo położna, zakład opieki zdrowotnej, jeśli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej.
3.    Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia.
4.    Jeśli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na terenie gdzie urodziło się dziecko, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać
w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich. W takim przypadku sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia i przesyła się go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka w celu sporządzenia odpowiedniego aktu urodzenia dziecka.