herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI LUB ŻONY OJCA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
2.    Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
3.    Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka (do wglądu).
 

Opłaty

Oświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
2.    W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia.
3.    Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).
2.    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 

Tryb odwoławczy

1.    Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
2.    Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
      a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
4.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
2.    Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
     •    nosi ono nazwisko ojca albo
     •    nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
3.    Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
4.    Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
5.    Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
6.    Protokół przyjęcia oświadczeń ww. osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.