herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) ZGONU

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Karta statystyczna zgonu wydana przez lekarza.
2.    Pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
3.    Pisemne zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok, gdy przepis przewiduje udział prokuratora.
4.    Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport, prawo jazy
5.    Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
6.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
 

Opłaty

1.    Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.    Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia.
2.    Odpisy aktu zgonu wydawane są zaraz po sporządzeniu aktu zgonu.
 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2.    Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3.    Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
      a)    Małżonek lub dzieci zmarłego.
      b)    Najbliżsi krewni lub powinowaci.
      c)    Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
      d)    Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
      e)    Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
4.    Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
5.    Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
6.    Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.