Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf lub plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Upoważnienie ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim (w przypadku gdy zaświadczenie ma być odebrane przez upoważnioną osobę).
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie o prawie do głosowania, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
2.    Zaświadczenie o prawie do głosowania, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
3.    Zaświadczenie wydaje urząd gminy (miasta).
4.    Zaświadczenie nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
5.    W wyborach uzupełniających do Senatu wydawanie zaświadczeń ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.