Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WPISANIE OBYWATELA POLSKIEGO DO REJESTRU WYBORCÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna : plik_pdf

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.
3.    Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub Decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
2.    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed wydaniem decyzji, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (miasta).
3.    Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje (przebywa) na obszarze danej gminy. Stałe zamieszkanie oceniane jest w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
4.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      a.    Drogą elektroniczną.
      b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
5.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
6.    W sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie korzysta ze skrzynki ePUAP, wybór sposobu odbioru dokumentu kończącego sprawę jest uzależniony od momentu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

1.    Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został złożony wniosek (Wójta / Burmistrza / Prezydenta). Skargę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
      1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
2.    Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
4.    Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    W każdej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
2.    Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.
3.    Do rejestru wyborców na terenie danej gminy mogą być także wpisani - na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki.
4.    Do rejestru mogą zostać wpisani obywatele polscy, którzy:
      a.    Stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały.
      b.    Stale zamieszkują na obszarze danej gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
      c.    Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy .
5.    Obywatel zainteresowany wpisaniem do rejestru wyborców składa Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.
6.    Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.
7.    Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek, jest skreślany - z urzędu - z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały, jeżeli zameldowanie to dotyczy innej gminy (miasta). W związku z tym, w wypadku powrotu i stałego zamieszkania pod adresem zameldowania na pobyt stały, wyborca powinien ten fakt zgłosić urzędowi gminy, który zameldował go na pobyt stały. Zgłoszenie to spowoduje ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.
8.    Każde stałe zamieszkanie wyborcy pod nowym adresem bez zameldowania na pobyt stały, aby został on ujęty w rejestrze wyborców wymaga ponownego złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców pod nowym adresem.
9.    Zameldowanie na pobyt stały pod nowym adresem uwzględniane jest w rejestrze wyborców z urzędu, bez potrzeby składania wniosku.