Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WPISANIE OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM DO REJESTRU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna : plik_pdf

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu).
3.    Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 


Opłaty

Wniosek wolny jest od opłat.


Termin i sposób realizacji

1.    Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub Decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
2.    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed wydaniem decyzji, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (miasta).
3.    Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje (przebywa) na obszarze danej gminy.
4.    Stałe zamieszkanie oceniane jest w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
5.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      a.    Drogą elektroniczną
      b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
6.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
7.    Wybór sposobu odbioru dokumentu kończącego sprawę jest uzależniony od momentu okazania paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
 


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r Nr 21 poz. 112, z późn. zm).
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941, z późn. zm.).
 


Tryb odwoławczy

1.    Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został złożony wniosek (Wójta / Burmistrza / Prezydenta). Skargę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
     a.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
     b.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
2.    Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
3.    O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
4.    Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, wpisanymi do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek, obejmuje:
      a.    Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego.
      b.    Prawo wybierania do rady gminy.
      c.    Prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
      d.    Prawo udziału w referendum gminnym.
3.    Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, których obywatelom to prawo przysługuje zawiera kolumna 5, poz. 5 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941, z późn. zm.).
4.    Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który wcześniej nie został wpisany do rejestru wyborców składa Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B, do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.
5.    Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą skreśleni z rejestru wyborców w państwie członkowskim, którego są obywatelami.